Friday, July 10, 2009

செவ்வாய்

²§¾¡ ´Õ µ¨º §¸ðÎì ¸¡¨Ä¢ø 04.00ìÌ ±ØóРŢð§¼ý.

µÕ §Å¨Ç þó¾ì¸¡ðº¢¨Â ±ØóÐ À¡§Ãý ±ýÚ ±ý

¯ûÙ½÷×¾¡ý ¦º¡øÄ¢ü§È¡ ±ý ¸¢È Á¡¾¢¡¢ ¸£úÅ¡Éò¾¢ø

¦ºùÅ¡ö ´Ç¢÷óÐ ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. þÕ츢ÈÐ, ¿¡¨ÇÔõ

þÕìÌõ. ¯¾¢ìÌõ, Á¨ÈÔõ ¸¡Äí¸û Á¡ÚÀÎõ

«ùÅÇ×¾¡ý.

ºóÐÕÅ¢ý þ¨½ôÀ¢ø À¡÷ò¾ Á¡¾¢¡¢ ¦Àª÷½Á¢ ºó¾¢Ãý Á¡¾¢¡¢

¦À¡¢Â¾¡¸ ÅÇ÷óРŢÎõ ±ýÚ §¾¡ýÈÅ¢ø¨Ä. þýÛõ ¦¸¡ïº ¿¡û

¸Æ¢òÐ þ¨¾Å¢¼ô ¦À¡¢¾¡öò ¦¾¡¢Â Å¡öôÒ ¯ûÇÐ. ´Õ §Å¨Ç

¸ý¡ÌÁ¡¢Â¢ø, ¸¼æ¡¢ø, ¾¢Õóà¡¢ø ¸¼ø ¯ûÅ¡í¸ø,

¦¸¡ó¾Ç¢ôÒ ±ýÀ¦¾øÄ¡õ «í¸¡Ã¸É¢ý ¾¢ÕŢǡ¼ø¾¡§É¡?

¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø ±ýÚ ¦º¡ýÉ ¯¼§É§Â ¿ÁìÌ ¾ÕÁ¢ ¿¢¨É×¾¡ý

ÅÕ¸¢ÈÐ. ¿¡ý ܼ «ôÀÊò¾¡ý - §¸ûÅ¢ §¸ð¸ ÁðÎõ¾¡ý ¦¾¡¢Ôõ.

kg

1 comment:

kggouthaman said...

செவ்வாயா?
இன்றைக்கு வெள்ளி!
(ESCAAAAAPE!)

Post a Comment

இந்தப் பதிவு பற்றிய உங்கள் கருத்து எங்களுக்கு முக்கியம். எதுவானாலும் தயங்காம எழுதுங்க!