வியாழன், 26 ஜனவரி, 2023

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2023

மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதை : குஞ்சமண் போத்தியும் மட்டப்பள்ளி நம்பூதிரியும். - JKC

 

 கொட்டாரத்தில் சங்குண்ணி எழுதிய

ஐதீக மாலை என்ற தொகுப்பிலிருந்து ஒரு கதை

மலையாளத்தில் இருந்து மொழிபெயர்ப்பு - JK

குஞ்சமண் போத்தியும் மட்டப்பள்ளி நம்பூதிரியும்.